Kimyasal Analiz Laboratuvarı


Artan dünya nüfusu ile birlikte gıdanın önemi de sürekli artmaktadır. Gıdaların insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkileri başlı başına önemli bir yere sahiptir. Günümüzde gıdalara katılan ya da hâlihazırda kendi içlerinde barındırdıkları belli başlı maddeler, gıdaların yegâne kalite parametrelerini oluşturmaktadır. Bu kalite parametrelerini belirlemek için de bir takım analizlere gerek duyulmaktadır.

Yasal otoriteden aldığımız faaliyet izni doğrultusunda Kimyasal Analiz Laboratuvarı bünyesinde, Türk Gıda Kodeksi Etiket Yönetmeliği’ne göre etiket beyanında bulunması zorunlu olan bileşenlerin analizleri yapılmaktadır. Tüm analizlerde metot validasyon ve doğrulama çalışmaları yapılmakla beraber, analizlerimizin izlenebilirliği tarafımızca yapılmaktadır. Analizlerde yegâne amacımız hızlı ve güvenilir sonuç vermekle beraber müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Çalışmalarımızın raporlamaları, ürün gruplarına veya ürüne bağlı olarak Türk Gıda Kodeksi öncelikli olmak üzere, Türk Standartlarında belirtilen analiz parametrelerinin limitleri göz önünde bulundurularak, ürünlere uygunluk veya uygunsuzluk değerlendirilmesi yapılabilmektedir.

Radix Analiz Laboratuvarı bünyesinde tüm analizler, gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri göz önünde bulundurularak doğru sonuç vermek adına yapılmaktadır.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı’nda aşağıda gruplar halinde belirtilen analizler yapılmaktadır.

Dioksin Analizleri : Dioksin ve Dioksin benzeri bileşikler, çeşitli endüstriyel prosesler sonucu ortaya çıkan ürünlerin yanması sonucu ortaya çıkan kalıcı organik kirliliklerin en önemlilerindendir. İnsan ve hayvan sağlığı üzerinde bağışıklık sistemine ciddi oranda zarar verme etkisinden, vücuttaki hormonal sistemin sekteye uğramasına, kanser hastalığına yol açmasına kadar çeşitli zararları vardır. Bu sebeple Dioksin analizi, gıdalarda ve hayvan yemlerinde büyük oranda önem arz etmektedir. Dioksin, Furan, Dioksin Benzeri PCB’ler ve İndikatör PCB’lerin Tayini T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan aldığımız faaliyet izni doğrultusunda Kimyasal Analiz Laboratuvarı bünyesinde yapılabilmektedir.

Katkı-Kalıntı Analizleri: Günümüzde İnsan gıdası ve hayvan yemlerinde doğal yollarla oluşan ya da sonradan eklenen bazı parametrelerin insan ve hayvan sağlığına etkileri önem arz eden bir konudur. Gelişen endüstri ile besin üretimi ve işlenmesini sırasında katkı maddeleri kullanımı yüksek oranda artmıştır. Bu artış ile besinlerin içerdiği katkı maddeleri, tayin edilmesi gereken bir parametre haline gelmiştir.

Katkı maddelerinin yanı sıra gıda hammaddesi ve gıda üretiminde zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımların kullanımı da tıpkı gıda katkı maddeleri kullanımı gibi her geçen gün artış göstermektedir. Bu tip karışımlar ürün bünyesinde uzun zaman kalmakta; insan ve hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Kalıntı maddelerinin, gıda güvenliğini tehlikeye atması adına, kalıntı analizleri büyük önem taşımaktadır.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı bünyesinde Gaz Kromatografisi (GC), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) cihazları ile gıdalarda ve yemlerde istenilen ürüne kalitesine göre uygunluk testleri yapılmaktadır.

Ağır Metal Analizleri : Gelişen endüstrinin ve kentselleşmenin beraberinde getirdiği en büyük sorunlardan biri olan ağır metaller ; doğada yaygın bir şekilde birikmeye başlamıştır. Bu birikmenin en önemli sebepleri ; endüstriyel faaliyetler, motorlu taşıt atıkları, maden yatakları ve işletmeleri, volkanik faaliyetler, tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar ile kentsel atıklardır. Ağır metallerin atıklarla beraber besin kaynaklarına bulaşması ise gıda güvenliği için büyük risk teşkil etmektedir. Ağır metallerin insan sağlığı üzerine etkisi ise ağır metal zehirlenmesidir. Vücutta birikmesi sonucu toksik etkiye neden olurlar ve vücut dengesi bu sebeple bozulur. Ağır metal analizi, gıda güvenliğinin sağlanması için yapılması gereken bir analizdir. Kimyasal Analiz Laboratuvarı bünyesinde Ağır Metal Analizi, İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma – Kütle Spektrometresi (ICP-MS) cihazı ile yapılmaktadır.

Mikotoksin Analizleri : Mantarların enfeksiyonu sonucu oluşan zehirli kimyasalların mahsüllere geçmesi ile besin zincirinde yer alan mikotoksinler, gıdalarda ve hayvan yemlerinde sıklıkla rastlanan bir parametredir. Besinlerde yüksek oranda bulunması ve besinlerle tüketilmesi sonucu insan sağlığında ölümcül hastalıklara yol açabilen etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle birlikte, Avrupa Birliği Standartlarında ülkeler, gıda ve hayvan yemi gibi ürünlerde mikotoksinlerin bulunmasına izin verilen üst sınırlar belirlemiş olup, ülkemizde de tarım ürünleri için bazı yasal düzenlemeler yapılmış ; belirli gıda ve yemler için üst sınırlar oluşturulmuştur. Mikotoksin analizi, toksinlerin kimyasal yapılarından ve üründen zor ayrılmalarından dolayı, hassasiyet gerektiren bir çalışmadır.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı bünyesinde Mikotoksin Analizleri, Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (LC/MS-MS) cihazı ile analiz edilmektedir.

Ambalaj Analizleri : Kahvenizi içtiğiniz fincandan çorbanızı karıştırdığınız kaşığa, poğaçanızı sardığınız peçeteden buzdolabınızdaki saklama kabına kadar gıda ile temas eden her madde belirli süre ve sıcaklık koşullarında gıdaya migrant geçişine neden olur. İnsan sağlığı açısından bu geçişinin risk oluşturmayacak düzeyde olduğunun kanıtlanması gereklidir.

En az gıda analizleri kadar gıdalarla temas eden madde ve malzemelerin analizlerinin de önem kazandığı günümüzde Radix Analiz Laboratuvarı olarak kâğıt/karton, cam, seramik/porselen, plastik ve metal esaslı ambalaj malzemelerinin yönetmeliklere uygun yapıya sahip olduğunu siz değerli müşterilerimize hızlı ve güvenilir sonuçlarla sunuyoruz.

Yaş Kimya Analizleri: Kimyasal analizler temel olarak iki grupta toplanır :

1-) Kalitatif Analiz (Nitel Analiz) : Numunede aranan parametrelerin, tespit edilmesi için yapılan çalışmadır. Bu tip analizlerde aranan maddenin varlığı ya da yokluğu tespit edilir.

2-) Kantitatif Analiz (Nicel Analiz) : Numunede aranan parametrelerin miktarsal tespiti için yapılan çalışmadır. Kantitatif analiz grubu gravimetrik ve volumetrik analizler olmak üzere iki ayrı gruptan oluşur.

Gravimetrik analiz, tayini yapılan parametrenin miktarının kütle ölçümüne dayanarak bulunmasıdır.

Volumetrik analiz, tayini yapılan parametrenin ; içeriği ve konsantrasyonu bilinen bir reaktif ile reaksiyona sokularak, harcanan miktarının matematiksel formül ile tespiti esasına dayanır.

Yaş Kimya analizleri,numuneler içerisinde istenilen parametrelerin tanımlanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve numuneye ait gıda-kalite parametrelerinin oluşturulması adına önemli bir analiz grubudur.

Kimyasal Analiz Laboratuvarı bünyesinde kalitatif ve kantitatif analizler; ürün grubuna bağlı olarak geniş bir yelpazede yapılmaktadır.