Numune Kabul ve Raporlama Birimi


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik ve TS EN ISO/17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardı” gereği Laboratuvar bünyesinde oluşan birimlerden biridir.

Numune Kabul ve Raporlama Birimi; numunenelerin kabul/barkodlama işleminin yapıldığı, analiz raporlarının yazıldığı, analiz artanı ve şahit numunelerin saklandığı bölümlerden oluşmaktadır.

İstanbul-Edirne laboratuvarlarımıza ait numune kabul kriterleri için tıklayınız.

İzmir laboratuvarımıza ait numune kabul kriterleri için tıklayınız.

Radix Karar Kuralı Prosedürü için tıklayınız.

NUMUNE KABULÜ

Resmi Numuneler;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Veteriner Sınır Kontrol Müdürlükleri tarafından  ilgili yönetmeliklere uygun alınarak laboratuvarımıza ithalat / ihracat amaçlı analiz için gelen gıda, yem ve bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile yarı mamul gıda maddeleri ve yan ürünlerine ait numunelerin kabulü;

  • Talep edilen analizlerin kapsam kontrolü,
  • Numune alma tutanağı kontrolü,
  • Mühür numarası kontrolü,
  • Numune miktarının talep edilen analizlere yeterli oluşu… vb. kontrollere tabi tutularak yapılır.

İade, Muhafaza ve İmha: Numunenin kabulü aşamasında müşterinin yazılı iade talebi olması durumunda analizden sonra kalan numuneler veya dağıtımı yapılan numunelerden daha sonra analiz edilmek üzere ayrılan ikincil numuneler; numunenin özelliğine göre muhafaza edilir. Muhafaza süresini dolduran ikincil numuneler veya iade talebi olmasına rağmen müşteri tarafından süresi içinde geri alınmamış numuneler imha edilir.

Analiz ve Raporlama: Talep edilen analizi gerçekleştirecek olan ilgili laboratuvar birimi tarafından analiz gerçekleştirilir. İlgili laboratuvar birimi tarafından numune kabul birimine yazılı olarak bildirilen sonuçlar rapor haline getirilir ve müşteriye ulaştırılır.